Байланыс деректеріңізді жазыңыз
"Жіберу" батырмасын баса отырып, мен құпиялылық саясатының шарттарын қабылдаймын
Серіктес болу
Құпиялылық саясаты
1. Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаттың жалпы ережелері

Осы дербес деректерді өңдеу саясаты 27.07.2006 жылғы Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалған. "Дербес деректер туралы" №152-ФЗ (бұдан әрі - Дербес деректер туралы Заң) және дербес деректерді өңдеу тәртібін және "Даичи" ЖШҚ (бұдан әрі – Оператор) қабылдайтын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.

1.1. Оператор өзінің жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтауды, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғауды өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шартын қояды.

1.2. Осы оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты саясаты (бұдан әрі-саясат) оператордың веб-сайтқа кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратына қолданылады https://daichi.kz.

2. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар

2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу-есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу.

2.2. Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (өңдеу дербес деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда).

2.3. Веб-сайт-графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ компьютерлер мен дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы, олардың желілік мекенжай бойынша интернет желісінде қолжетімділігін қамтамасыз етеді https://daichi.kz.

2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-деректер базасында қамтылған және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін дербес деректердің жиынтығы Ақпараттық технологиялар және техникалық құралдар.

2.5. Дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер.

2.6. Дербес деректерді өңдеу-жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді)қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы, жеке деректерді иесіздендіру, бұғаттау, жою, жою.

2.7. Оператор – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға.

2.8. Жеке деректер-Веб-сайттың белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат https://daichi.kz.

2.9. Тарату үшін дербес деректер субъектісі рұқсат берген Дербес деректер - Дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен тарату үшін дербес деректер субъектісі рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім беру арқылы дербес деректер субъектісі дербес деректер субъектісі берген адамдардың шектеусіз тобына қолжетімділік (бұдан әрі - тарату үшін рұқсат етілген дербес деректер).

2.10. Пайдаланушы-кез келген веб-сайтқа кіруші https://daichi.kz.

2.11. Дербес деректерді ұсыну-белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған әрекеттер.
2.12. Дербес деректерді тарату-тұлғалардың белгісіз тобына дербес деректерді ашуға (дербес деректерді беру) немесе шектеусіз тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарында дербес деректерді жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізуге бағытталған кез келген іс-әрекет.
2.13. Дербес деректерді трансшекаралық беру-дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру.
2.14. Дербес деректерді жою-нәтижесінде дербес деректер дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, қайтарымсыз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

3. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері

3.1. Оператордың құқығы бар:
– Дербес деректер субъектісінен дербес деректерді қамтитын дұрыс ақпаратты және/немесе құжаттарды алуға;
- Дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алған жағдайда, Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған кезде Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы;
– Дербес деректер туралы заңда немесе басқа федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер туралы Заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындау.

3.2. Оператор міндетті:
- Дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпарат беруге;
- Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен жеке деректерді өңдеуді ұйымдастыру;
– Дербес деректер туралы Заңның талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің өтініштері мен сұрауларына жауап беру;
- осы органның сұрау салуы бойынша дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осындай сұрау салуды алған күннен бастап 30 күн ішінде қажетті ақпаратты хабарлауға;
- дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясатқа шектеусіз қол жеткізуді жариялау немесе өзге де жолмен қамтамасыз ету;
– дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шаралар қабылдау;
– дербес деректерді беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді) тоқтату, Дербес деректер туралы заңда көзделген тәртіппен және жағдайларда дербес деректерді өңдеуді тоқтату және жою;
- Дербес деректер туралы заңда көзделген өзге де міндеттерді орындау.

4. Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері

4.1. Дербес деректер субъектілерінің құқығы бар:
- федералдық заңдарда көзделген жағдайларды қоспағанда, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпарат алу. Мәліметтерді оператор Дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда ұсынады және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болған жағдайларды қоспағанда, оларда дербес деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауға тиіс. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңда белгіленген;
- оператордан оның дербес деректерін нақтылауды, оларды бұғаттауды немесе жоюды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің мәлімделген мақсаты үшін қажет болып табылмаса, талап етуге, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау жөнінде заңда көзделген шараларды қабылдауға;
- тауарлар, жұмыстар мен қызметтер нарығында ілгерілету мақсатында дербес деректерді өңдеу кезінде алдын ала келісім шартын ұсыну;
- дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алуға;
- Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға немесе оның дербес деректерін өңдеу кезінде оператордың заңсыз әрекеттеріне немесе әрекетсіздігіне сот тәртібімен шағымдануға;
- Ресей Федерациясының заңнамасында қарастырылған басқа құқықтарды жүзеге асыруға.

4.2. Дербес деректер субъектілері:
- операторға өзі туралы сенімді деректерді ұсыну;
- операторға өзінің дербес деректерін нақтылау (жаңарту, өзгерту) туралы хабарлау.

4.3. Операторға өзі туралы дұрыс емес мәліметтерді немесе жеке деректердің басқа субъектісі туралы мәліметтерді соңғысының келісімінсіз берген адамдар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауап береді.

5. Оператор пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады

5.1. Тегі, Аты, Әкесінің аты.

5.2. Электрондық мекен-жайы.

5.3. Телефон нөмірлері.

5.4. Сондай-ақ, сайтта интернет-Статистика (Яндекс Метрика және Google Аналитика және басқалар) сервистерінің көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде "cookie" файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.

5.5. Жоғарыда аталған деректер саясат мәтіні бойынша жеке деректердің жалпы ұғымымен біріктіріледі.

5.6. Оператор нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық сенімдеріне, интимдік өміріне қатысты дербес деректердің арнайы санаттарын өңдеуді жүзеге асырмайды.

5.7. Дербес деректер туралы Заңның 10-бабының 1-бөлігінде көрсетілген дербес деректердің арнайы санаттарынан таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге, егер дербес деректер туралы Заңның 10.1-бабында көзделген тыйымдар мен шарттар сақталса, жол беріледі.

5.8. Пайдаланушының таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі оның дербес деректерін өңдеуге басқа келісімдерден бөлек ресімделеді. Бұл ретте, атап айтқанда, Дербес деректер туралы Заңның 10.1-бабында көзделген шарттар сақталады. Мұндай келісімнің мазмұнына қойылатын талаптарды Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган белгілейді.

5.8.1 таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімді пайдаланушы операторға тікелей береді.

5.8.2 Оператор пайдаланушының көрсетілген келісімін алған сәттен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде өңдеу шарттары туралы, тұлғалардың шектеусіз тобымен таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге тыйым салулар мен шарттардың болуы туралы ақпаратты жариялауға міндетті.

5.8.3 тарату үшін дербес деректер субъектісі рұқсат берген дербес деректерді беру (тарату, беру, қол жеткізу) Дербес деректер субъектісінің талабы бойынша кез келген уақытта тоқтатылуға тиіс. Бұл талап Дербес деректер субъектісінің тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), байланыс ақпаратын (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы немесе пошталық мекенжайы), сондай-ақ өңделуі тоқтатылуға жататын дербес деректердің тізбесін қамтуға тиіс. Осы талапта көрсетілген дербес деректерді ол жіберілген оператор ғана өңдей алады.

5.8.4 таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісім операторға дербес деректерді өңдеуге қатысты осы Саясаттың 5.8.3-тармағында көрсетілген талап келіп түскен сәттен бастап өзінің қолданылуын тоқтатады.

6. Дербес деректерді өңдеу принциптері

6.1. Дербес деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.

6.2. Жеке деректерді өңдеу нақты, алдын-ала анықталған және заңды мақсаттарға жетумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін дербес деректерді өңдеуге жол берілмейді.

6.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын дерекқорларды біріктіруге жол берілмейді.

6.4. Оларды өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана өңдеуге жатады.

6.5. Өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі көрсетілген өңдеу мақсаттарына сәйкес келеді. Өңделетін дербес деректердің оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарына қатысты артықтығына жол берілмейді.

6.6. Дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің дәлдігі, олардың жеткіліктілігі, ал қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігі қамтамасыз етіледі. Оператор толық емес немесе дәл емес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шараларды қабылдайды және/немесе олардың қабылдануын қамтамасыз етеді.

6.7. Дербес деректерді сақтау, Егер дербес деректерді сақтау мерзімі Федералдық заңда, тарапы, пайда алушы немесе кепілгер Дербес деректер субъектісі болып табылатын шартта белгіленбесе, Дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырылады. Өңделетін Дербес деректер, егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, өңдеу мақсаттарына жеткенде немесе осы мақсаттарға жету қажеттілігін жоғалтқан жағдайда жойылады немесе иесіздендіріледі.

7. Дербес деректерді өңдеу мақсаттары

7.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мақсаты:
- электрондық хаттарды жіберу арқылы пайдаланушыны хабардар ету;
- азаматтық-құқықтық шарттарды жасасу, орындау және тоқтату;
- пайдаланушыға веб-сайтта қамтылған сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді қамтамасыз ету https://daichi.kz.

7.2. Сондай-ақ, Оператор пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар және әртүрлі оқиғалар туралы хабарламалар жіберуге құқылы. Пайдаланушы әрқашан операторға электрондық пошта мекенжайына хат жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан бас тарта алады tilda@daichi.ru " жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту "деген белгімен.

7.3. Интернет-Статистика сервистерінің көмегімен жиналған пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.

8. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

8.1. Оператор дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері:
- оператор мен дербес деректер субъектісі арасында жасалатын шарттар;
- федералдық заңдар, дербес деректерді қорғау саласындағы өзге де нормативтік-құқықтық актілер;
- пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеуге, таратуға рұқсат етілген дербес деректерді өңдеуге келісімі.

8.2. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін оларды толтырған және/немесе пайдаланушы сайтта орналасқан арнайы нысандар арқылы өз бетінше жіберген жағдайда ғана өңдейді https://daichi.kz немесе операторға электрондық пошта арқылы жіберіледі. Тиісті нысандарды толтыру және/немесе Операторға өзінің жеке мәліметтерін жіберу арқылы Пайдаланушы осы Саясатқа келісімін білдіреді.

8.3. Оператор пайдаланушының шолғышының параметрлерінде рұқсат етілген жағдайда пайдаланушының иесіздендірілген деректерін өңдейді ("cookie" файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану кіреді).

8.4. Дербес деректер субъектісі өзінің дербес деректерін беру туралы шешімді дербес қабылдайды және еркін, өз еркімен және өз мүддесі үшін келісім береді.

9. Дербес деректерді өңдеу шарттары

9.1. Дербес деректерді өңдеу Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімімен жүзеге асырылады.

9.2. Дербес деректерді өңдеу Ресей Федерациясының халықаралық шартында немесе заңда көзделген мақсаттарға қол жеткізу үшін, Ресей Федерациясының заңнамасында операторға жүктелген функцияларды, өкілеттіктер мен міндеттерді жүзеге асыру үшін қажет.

9.3. Дербес деректерді өңдеу сот төрелігін жүзеге асыру, сот актісін, Ресей Федерациясының атқарушылық іс жүргізу туралы заңнамасына сәйкес орындалатын басқа органның немесе лауазымды адамның актісін орындау үшін қажет.

9.4. Дербес деректерді өңдеу тарапы не пайда алушы немесе кепілгер Дербес деректер субъектісі болып табылатын шартты орындау үшін, сондай-ақ дербес деректер субъектісінің бастамасы бойынша шарт немесе дербес деректер субъектісі пайда алушы немесе кепілгер болып табылатын шарт жасасу үшін қажет.

9.5. Дербес деректерді өңдеу оператордың немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін жүзеге асыру үшін не Дербес деректер субъектісінің құқықтары мен бостандықтары бұзылмаған жағдайда қоғамдық маңызы бар мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет.

9.6. Дербес деректерді өңдеу жүзеге асырылады, оған дербес деректер субъектісі не оның өтініші бойынша шектеусіз адамдар тобына қол жеткізу (бұдан әрі – жалпыға қолжетімді дербес деректер) жүзеге асырылады.

9.7. Федералдық заңға сәйкес жарияланатын немесе міндетті түрде ашылатын жеке деректерді өңдеу жүзеге асырылады.

10. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлерінің тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру жолымен қамтамасыз етіледі.

10.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін болдырмайтын барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

10.2. Қолданылып жүрген заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда не егер Дербес деректер субъектісі операторға азаматтық-құқықтық шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін деректерді үшінші тұлғаға беруге келісім берген жағдайда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешбір жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

10.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда Пайдаланушы операторға оператордың электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше өзектендіре алады tilda@daichi.ru "дербес деректерді өзектендіру"белгісімен.

10.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі, егер шартта немесе қолданыстағы заңнамада өзгеше мерзім көзделмесе, Дербес деректер жиналған мақсаттарға қол жеткізумен айқындалады.
Пайдаланушы кез келген уақытта операторға электрондық пошта арқылы оператордың электрондық мекенжайына хабарлама жіберу арқылы дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады tilda@daichi.ru "дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу"деген белгісі бар.

10.5. Үшінші тарап қызметтері, оның ішінде төлем жүйелері, байланыс құралдары және басқа да қызмет көрсетушілер жинайтын барлық ақпаратты аталған адамдар (операторлар) өздерінің пайдаланушы келісімі мен құпиялылық саясатына сәйкес сақтайды және өңдейді. Дербес деректер субъектісі және / немесе пайдаланушы көрсетілген құжаттармен өз бетінше уақтылы танысуға міндетті. Оператор үшінші тұлғалардың, оның ішінде осы тармақта көрсетілген қызмет көрсетушілердің әрекеттері үшін жауапты болмайды.

10.6. Дербес деректер субъектісі белгілеген таратуға рұқсат етілген дербес деректерді беруге (қол жеткізуді ұсынудан басқа), сондай-ақ өңдеуге немесе өңдеу шарттарына (қол жеткізуді алудан басқа) тыйым салу Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген мемлекеттік, қоғамдық және басқа да қоғамдық мүдделерде дербес деректерді өңдеу жағдайында қолданылмайды.

10.7. Оператор дербес деректерді өңдеу кезінде дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етеді.

10.8. Оператор дербес деректерді сақтауды Дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда, егер дербес деректерді сақтау мерзімі тарапы, пайда алушы немесе кепілгер Дербес деректер субъектісі болып табылатын Федералдық заңда, шартта белгіленбесе, дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

10.9. Дербес деректерді өңдеуді тоқтату шарты дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізу, Дербес деректер субъектісінің келісімінің қолданылу мерзімінің аяқталуы немесе дербес деректер субъектісінің келісімін кері қайтарып алу, сондай-ақ дербес деректерді заңсыз өңдеуді анықтау болып табылады.

11. Алынған дербес деректермен оператор жүргізетін іс-қимылдар тізбесі

11.1. Оператор дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды және жоюды жүзеге асырады.

11.2. Оператор ақпараттық-телекоммуникациялық желілер бойынша алынған ақпаратты ала отырып және/немесе бере отырып немесе онсыз дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

12. Дербес деректерді трансшекаралық беру

12.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін аумағына дербес деректерді беруді жүзеге асыру болжанатын шет мемлекеттің Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.

12.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

13. Дербес деректердің құпиялылығы

Оператор және дербес деректерге қол жеткізген өзге тұлғалар, егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етпеуге және дербес деректерді таратпауға міндетті.

14. Қорытынды ережелер

14.1. Пайдаланушы операторға электрондық пошта арқылы хабарласу арқылы өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктеме ала алады tilda@daichi.ru.

14.2. Бұл құжатта оператордың дербес деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістер көрсетіледі. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылғанға дейін мерзімсіз жұмыс істейді.

14.3. Еркін қол жетімділіктегі саясаттың өзекті нұсқасы Интернет желісінде орналасқан https://daichi.kz/privacy/.